bg3 Gedragscode

TreffenT P&O Service hanteert de gedragscode van de sectie zelfstandigen van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP). Deze maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Treffent P&O Service.

Klik op deze link als u  via  www.treffent.nl/  naar de website van NVP wilt gaan.


Gedragscode

Inleiding.
Binnen de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) is in 1999 de sectie Zelfstandigen opgericht. Bij besluit van de sectie van 6 september 2001 is een gedragscode vastgesteld met regels die de sectieleden (m/v) bij het uitoefenen van hun praktijk in acht horen te nemen. Deze leden worden geadviseerd aan hun opdrachtgevers te melden dat zij zich aan deze gedragscode conformeren, waarmee deze onderdeel wordt van de overeenkomst tussen lid en opdrachtgever.

1. Doelstellingen.
Met deze gedragscode worden drie doelstellingen beoogd:
- het uniformeren van een aantal normen van de sectie Zelfstandigen;
- het aan opdrachtgevers kenbaar maken van deze normen;
- het mogelijk maken voor opdrachtgevers om een klacht in te dienen.

2. Schriftelijke overeenkomst.
Bij aanvaarding van een opdracht zorgt het lid dat de rechten en verplichtingen van beide partijen schriftelijk worden vastgelegd. Dit betreft in elk geval een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden, alsmede bepalingen inzake honorarium, onkosten, tijdsduur, rapportage en door de opdrachtgever te verlenen faciliteiten. Tevens wordt de relatie tussen lid en opdrachtgever zorgvuldig weergegeven, opdat daaruit niet een - niet beoogde – arbeidsovereenkomst blijkt. De gedragscode wordt van toepassing verklaard en aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.
Desgevraagd geeft het lid de opdrachtgever inzage in de relevante documenten met betrekking tot zijn zelfstandig ondernemerschap.

3. Deskundigheid.
Het lid aanvaardt slechts opdrachten waarvoor hij op grond van door hem aannemelijk te maken kennis en ervaring gekwalificeerd is. Hij is op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn vakgebied Personeel en Organisatie en houdt die bij.

4. Zorgvuldigheid.
Het lid betracht bij zijn dienstverlening zorgvuldigheid jegens allen die bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Hij onthoudt zich van gedrag dat afbreuk doet of kan doen aan het vertrouwen in hem en/of andere sectieleden.

5. Geheimhouding.
Het lid is verplicht tot geheimhouding inzake alle informatie die hem bekend is van de opdrachtgever, die niet uit algemene bron toegankelijk is, en waarvan hij weet of behoort te weten dat hij, door mededeling ervan aan derden, aan de opdrachtgever enigerlei vorm van schade kan toebrengen.

6. Nevenactiviteiten.
Het lid kan gelijktijdig meer dan één opdrachtgever hebben, maar hij onthoudt zich van activiteiten - al of niet gehonoreerd - die belemmerend werken of kunnen werken op de kwaliteit van de uitvoering van zijn opdracht(-en).

7. Betrokkenheid van derden.
Indien het lid met de opdrachtgever is overeengekomen dat hij onder zijn verantwoordelijkheid derden bij de uitvoering van de opdracht kan betrekken, staat hij ervoor in dat deze derden zich conformeren aan deze gedragscode.
Indien het lid door tussenkomst van een derde (bijv. een organisatieadviesbureau of een bureau voor interim management) met de uitvoering van de opdracht wordt belast, is hij ook jegens de feitelijke opdrachtgever gebonden aan deze gedragscode, met uitzondering van artikel 2.

8. Algemene Voorwaarden.
Indien het lid Algemene Voorwaarden hanteert prevaleert bij strijdigheid deze gedragscode, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9. NVP Sollicitatiecode.
Indien activiteiten op het gebied van werving en selectie tot zijn opdracht behoren, hanteert het lid daarbij de regels van de NVP Sollicitatiecode.

10. Naleving.
Het bestuur van de NVP-sectie Zelfstandigen bevordert dat de leden deze gedragscode naleven, draagt zorg voor periodieke herziening ervan en benoemt een Commissie van Toezicht. Een opdrachtgever die meent dat hij in zijn belangen is geschaad door het niet naleven van deze gedragscode door een lid, kan zijn klacht voorleggen aan de Commissie van Toezicht.

Webdesign Kamminga Markant